Liigu sisu juurde
Habike Elektrijalgratas

Rendi Habike Elektrijalgratas

Bränd: Habike

Käigukast: Automaat

Vajadusel pakume ka krossiratta kiivrit ja ühekordseid juuksevõrke.

Sõiduki Teieni kohale toomine või järgi tulemine on Tartu linnapiires 10 eur. Kaugemale kokkuleppel.

Tagatis: 750€ (tasuda kohapeal)

Habike Elektrijalgratas
35€ Ööpäev
105€ 3 Ööpäeva
245€ Nädal
750€ Kuu
Käibemaksu ei lisandu (0%).
Laen kalendrit
Järgnevad tarneviisid on tellimuse esitamisel valitavad:
Kohalevedu + äravedu
0.7 €/km min 10 € max 15 km
Kohalevedu
0.7 €/km min 10 € max 15 km
Tulen ise järele 0 €

RENDILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

1. LEPING

1.1 Rendilepingule alla kirjutades kinnitab üürnik, et on lepingul toodud tingimustest ning allpool toodud üldtingimustest täielikult aru saanud ning nendega nõustunud.

1.2 Rendilepingule alla kirjutades annab Rentnik Showcase Rentalsile õiguse säilitada ning töödelda lepingust tulenevaid isikuandmeid (sealhulgas krediidivõimelisuse kontroll ning Showcase Rentalsi varade füüsiline ja elektrooniline valve)

1.3 Rendilepingule allakirjutades annab rentnik Showcase Rentalsile õiguse debiteerida kõik lepingust tulenevad tasud ja lisatasud rentniku pangakaardilt ja/või arvata maha deposiidist.

1.4 Rendileping jõustub allkirjastamise hetkest ja lõpeb Sõiduki tagastamisega lepingus märgitud tagastamise kohta ja ajal pretensioonide puudumisel

1.5 Rentnik on renditava sõiduki eest vastutav kuni Showcase Rentalsi esindaja on reaalselt auto vastu võtnud ning teostanud esmase ülevaatuse. Kehtides ka juhul kui rentnik on otsustanud kasutada auto hülgamise teenust ning jätnud auto ja võtmed näiteks kuhugi hoiule, kuniks rendifirma selle saab vastu võtta.

1.6 Sõidukit võib juhtida vaid rendilepingule kantud isik, rendileping on kehtiv volitusena

2. RENDITASU / MAKSE TINGIMUSED

2.1 Rentnik kohustub Sõiduki kasutamise eest tasuma vastavalt Lepingule ning Rendifirma kehtivale hinnakirjale ning müügitingimustele (mis asuvad rendifirma veebilehel www.showcaserentals.ee

2.2 Kui rentnik ja arve saaja on erinevad ning arve saaja ei tasu esitatud arveid, kohustub rentnik tasuma kõik tasumata arved ise.

2.3 Auto ennetähtaegsel tagastamisel ettemakstud rendi summat ei tagastata, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

2.4 Kui rentnik ei tasu käesolevast lepingust tulenevat mistahes rahalist kohustust tähtaegselt vastavalt lepingu punktile on Rendifirmal õigus nõuda viivist tasumisele kuuluvast summast 0,5% päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.

2.5 Lisa renditunni maksumus on 5€ ning kehtestatakse kui auto tagastamine on hilinenud enam kui 15 minutit

2.6 Juhul kui rendi algus- ja lõppkellaaeg erinevad üle 4 tunni, lisandub üks rendipäev

3. AUTO SEISUKORD JA KASUTAMINE ( SÕIDUKI ÜLEANDMINE / TAGASTAMINE)

3.1 Rentnikul on kohustus sõiduk enne enne rentimise algust sõiduk üle vaadata tutvumaks võimalikud kahjustused ning sõiduki iseärasused. Ja teha vastavasisulised märked rendilepingule. Taoliste märgete puudumine rendilepingul või tehtavatel fotodel välistab Rentniku hilisemate pretensioonide esitamise võimaluse sõiduki kahjustuste osas.

3.2 Sõiduk antakse rentnikule üle täis kütusepaagiga ja rentnikul lasub kohustus tagastada sõiduk täis kütusepaagiga. 

3.3 Sõiduki tagastamisel mitte täis kütusepaagiga, tangib rendileandja sõiduki talle sobivas tanklas esimesel võimalusel ning esitab arve puudu oleva kütuse eest rentnikule, millele lisandub teenustasu 15€

3.4 Sõiduki väljastamisel ja tagastamisel tehakse auto igast küljest foto, millega fikseeritakse auto täpne seisukord. Ning mis on aluseks hilisemate pretensioonide lahendamisel.

3.5  Rendileandja teeb auto tagasivõtmisel kohapeal esialgse visuaalse vaatluse tuvastamaks võimalikud vigastused.

3.6 Kui ilmastikuolud, pimedus, sõiduki tagastamise koht ja/või aeg ei võimalda rendileandjal avastada sõidukile/või selle osadele tekkinud kahjustusi, või kui avastamine on raskendatud sõiduki määrdumise tõttu. On käesoleva punkti kohaselt rendileandjal õigus auto tuvastada vigastusi vähemalt 24h jooksul peale rendiperioodi lõppu. Tingimusel, et sõidukit ei ole vahepealsel ajal uuesti välja renditud.

3.7 Rentnik on kohustatud sõiduki tagastama kokkulepitud ajal kokkulepitud asukohta. Rendiaja ületamisel 30 minutit või rohkem ilma Rendifirmat teavitamata ja/või vastavat nõusolekut saamata, rakendub kahekordne lisa rendipäeva tasu ja Rentnik on vastutav hilinemisest tuleneva majandusliku kahju eest, mis tekib rendileandjale seoses hilinemisega.

3.8 Rendiautos on keelatud suitsetada

3.9 rendiautot võib kasutada vaid lepingus märgitud sõidupiirkonnas ning riigipiiri ületamine ilma vastava nõusoleku ja volituseta on keelatud.

3.10 Rendiautoga ei ole lubatud sõita katteta teedel või teedel, mille pinnas või seisund võib ohustada auto velgi, rehve, keremehhanisme ja/või detaile

3.11 Autoga ei ole lubatud sõita mistahes ringradadel, osaleda mistahes võistlustel, rallidel, katsetel vms. Samuti ei ole lubatud sõiduki kasutamine õppesõidu, tasulise reisijate veo, ohtlike ainete, elusloomade veovms. eesmärgil.

4. TRAHVID

4.1 Rendiauto juhtimine ilma vastava kategooria juhiloata või auto edasi andmine kellelegi kellel puuduv vastava kategoori juhtimisõigus või volitused juhtida antud rendisõidukit, toob kaasa omavastutusmäära täie ulatusliku rakendamise.

4.2 Trahv autos suitsetamise või alkoholi/narkootikumide tarbimise korral 200€

4.3 Auto dokumentide, lisavarustuse ja/ või võtmete kaotamise korral Trahv 65€ millele lisandub kaotatud asjade taastamise kulu

4.4 Kolmandate isikute nõuete ja/või puuduva kütuse puhul kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 15€, millele lisandub kolmanda isiku nõue (nt. Parkimistrahv vms.) ja/või kütuse maksumus

4.5 Auto mittesihtotstarbelise kasutamise ja/või mitte heaperemeheliku kasutamise korral või sõidupiirkonna piirangu rikkumisel kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 1000 eur´i.  Auto mitte tähtaegsel tagastamisel kohustub üürnik viivitatud aja eest tasuma üüri kolm (3) korda kõrgema tariifi alusel, kuid mitte vähem kui kahe päeva üüritasu alusel.

4.6 Käesoleva lepingu mistahes tingimuste rikkumise eest Rentniku poolt on Rendifirmal õigus nõuda leppetrahvi 200 (kakssada) eurot, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti

7. RENTNIKU VASTUTUS

7.1 Rentnik kinnitab, et ta on teadlik, et sõidukile kahju tekkimisel on tema omavastutuse summaks 300€ (v.a kui Rentnik on ostnud vähendatud omavastutuse teenuse) ja varguse puhul 15% sõiduki maksumusest.  Rentnik on teadlik, et rikkudes Lepingust tulenevaid kohustusi võib tema vastutus ulatuda ka 100%-ni sõiduki maksumusest.

7.2 Rentnik on kohustatud hüvitama sõidukile või selle seadmetele rendiajal tekitatud kahjustused, millised ei kuulu hüvitamisele kindlustuse poolt.

7.3 Sõiduki ebaõigest kasutamisest tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remondiks) kulunud aja eest on rentnik kohustatud tasuma Rendifirmale lepingu järgset renditasu iga päeva eest ja alates hetkest, millal

tekkis sõiduki kasutamist takistav asjaolu kuni sõiduki kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamiseni. Kulutused, millised tuleb teha sõiduki kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamiseks ja millised tekkisid ajal, kui sõiduk oli rentniku valduses, kannab Rentnik. Sõiduki kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamisena on käsitlevad mistahes remonttööd sõiduki taastamiseks seisu, millises Rentnik sõiduki oma valdusesse sai.

7.4 Rentnik vastutab täielikult kõigi rendiperioodil saadud liiklus- ja parkimistrahvide ning teiste seadusrikkumiste ja nende tagajärgede eest. Kui Rentnik saab liiklus- või parkimistrahvi, peab ta sellest

rendileandjat rendiperioodi lõppedes teavitama. Juhul kui nimetatud rikkumiste eest tasub Rentniku asemel Rendileandja, pean Rentnik need kulud rendileandjale hüvitama ning ühtlasi tasuma nende viivised, seadusest tulenevad kohustused, muu kahju ning teenustasu 10 EUR ühe trahvi kohta. Rentniku nõudmisel esitab rendileandja kliendile koopia tasumisele kuuluvatest nõuetest, mille rendileandja on pidanud tasuma ning mis seonduvad sõiduki kasutamisega rentniku poolt antud perioodil.

7.5 Rentnik on kohustatud tasuma purunenud rehvi remondikulud 20 EUR ühe purunenud rehvi kohta või juhul kui rehvi ei ole võimalik taastada siis kahe uue rehvi soetamiskulud.

7.6 Juhul kui sõiduk vajab keemilist puhastust , tuleb Rentnikul tasuda keemilise puhastuse eest 200€

7.7 Rentnik on vastutav tekitatud kahjude ja/või sõiduki väärtuse eest täies ulatuses juhul kui:

  • Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või selle tarvitamise tunnustel, väsimusseisundis või mõne narkootilise aine mõju all
  • Sõidukit on kasutatud seadust rikkuvatel eesmärkidel (nt. kuritegu)
  • Kahju tekkis Rentniku poolt liikluseeskirju või liiklusohutuse nõudeid rikkudes kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise maksmisest
  • Kahju tekkimine on tingitud käesoleva lepingu tingimuse rikkumisest
  • Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub Rentnik vaieldamatult tasuma Rendifirmale sõiduki täisväärtuse ja hüvitama Rendifirmale tekkinud kahjud.
  • Kui sõiduk on varastatud, ärandatud või röövitud on Rentniku omavastutus 15% renditud sõiduki täisväärtusest, kui rentnik tagastab Rendifirmale sõiduki dokumendid, võtmed ja signalisatsiooni puldi. Kui rentnik antud punktis nimetatud juhul sõiduki dokumente, signalisatsioon pulti ja võtmeid ei rendifirmale ei tagasta, on Rentnik vastutav sõiduki täisväärtuse ulatuses ja kohustub hüvitama rendifirmale tekkinud kahju.
  • Kui sõiduk on väljunud Rentniku valdusest kelmuse teel, on Rentnik vastutav Rendifirma ees sõiduki täisväärtuse.

8. RENTNIKU KOHUSTUSED

8.1 Rentnik või teine juht on kohustatud veenduma enne igat sõitu sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima sõiduki tehnoseisundit sõidu ajal. Tehnilise rikke esinemisel sõitmise koheselt katkestama vea kõrvaldamiseni. Rentnikul on kohustus regulaarselt kontrollida õlide ja muude vedelike olemasolu süsteemides. Juhul kui sõidukile tekkinud vigastus on tingitud õlide või muude vedelike vähesusest või puudumisest süsteemis, kannab kõik sõiduki remontimisega seotud kulud rentnik. Märgutulede süttimisel armatuuris on Rentnik kohustatud teavitama Rendifirmat koheselt

8.2 Rendiperioodil tekkinud sõiduki riketest on Rentnik kohustatud Rendifirmat koheselt teavitama

8.3 Rentnik on kohustatud rendisõidukit tankima vaid kvaliteetse ja sõidukile ette nähtud mootorikütusega. Ebakvaliteetsest või valest kütusest tingitud tekkinud kahjud kannab täies ulatuses rentnik. Tegemist ei ole kindlustusjuhtum.

8.4 Kui sõiduki rike ei võimalda sõidukit edasi kasutada , kooskõlastab Rentnik rendifirmaga remondikoha, kus rike kõrvaldatakse või lepitakse kokku muus viisis.

8.5 Rentnikul ei ole lubatud sõiduki rikkeid kõrvaldada tema enda poolt soovitud kohas ilma Rendifirma eelneva nõusolekuta. Rendifirma kooskõlastamata sõiduki rikete- või remondikulusid ei ole Rendifirma kohustatud hüvitama.

8.6 Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendifirmat sõiduki kahjustustest, avariist, röövimisest, kelmusest, vargusest või muust asjaolust, mis on seadnud või seab ohtu Rendifirma vara. Samuti on Rentnik kohustatud antud punktis nimetatud juhul viivitamatult teatama ka vastavalt politseid ja/või päästeteenistust. Lisaks peab Rentnik Rendifirmale edastama allkirjastatud seletuskirja, mis sisaldab temapoolset toimunu kirjeldust.

8.7 Juhul kui rentnik ei toimi punkti 6.6 kohaselt, vastutab ta sellega Rendifirmale tekkinud kahjude eest täies ulatuses.

8.8 Liiklusõnnetuse korral, milles rentnik pole süüdi, tuleb liiklusõnnetuses osalenud juhtidel täita nõuetekohaselt LE vorm nr.1 või kutsuda sündmuskohale politsei, et fikseerida liiklusõnnetus. Selle LE vorm nr.1 või politsei poolt koostatud sündmuskoha skeemi koopia mitte esitamisel Rendifirmale, on Rentnik täies ulatuses vastutav Rendifirmale tekitatud kahjude eest.

9. RENDIFIRMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

9.1 Üle andma Rentnikule töökorras sõiduki ning dokumendid kokkulepitud ajal ja kohas

9.2 Teostama sõiduki regulaarset tehnilist hooldust ja töid. Rendileandjal on õigus kontrollida sõiduki seisundit ja selle korrashoidu

9.3 Tagastama rentnikule, kes on täitnud kõik oma lepingulised kohustused Rendifirma ees, Tagatisraha

9.4 Rendileandjal on õigus jälgida sõiduki liikumist ja kasutust sõidukisse paigaldatud jälgimisseadme abil.

9.5 Rendifirmal on õigus katkestada rendileping ja nõuda sõiduki kohest tagastamist, kui tuleb ilmsiks, et Rentnik rikub rendilepingu tingimusi, on viivituses mistahes rahalise kohustuse täitmisega, ei tule toime sõiduki ekspluatatsiooniga, on esitanud lepingu sõlmimisel valeandmeid, Rendifirmat eksitanud või kui ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada renditud sõiduki või Rendifirma huvid. Rendifirmal endal õigus mistahes ajal ja kohas rendisõiduk oma valdusesse tagasi võtta. Rentnik on kohustatud tema valdusesse jäänud võtme ja dokumendid Rendifirmale tagastama järgmisel päeval. Kui Rentnik Rendifirmale võtit ja/või dokumente ei tagasta, kohustub rentnik maksma Rendileandjale leppetrahvi 300 eurot.

9.6 Juhul, kui rendifirma nõuab punktis 9.5 toodud põhjustel Rendilepingu katkestamist, on Rentnik kohustatud rendisõiduki tagastama Eesti Vabariigi siseselt Rendifirmale hiljemalt viie (5) tunni möödudes arvates Rendifirma poolsest telefoni teel edastatud teatest (k.a. SMS sõnum) lepingu katkestamise kohta. Kui Rentnik sõidukit rendiperioodi lõppemise päeval või peale lepingu ülesütlemist 5 tunni jooksul ei tagasta, kohustub Rentnik Rendifirmale hüvitama kõik kulud täies ulatuses, mis kaasnevad seoses rendisõiduki valduse taastamisega

9.7 Rentnik on teadlik, et juhul kui ta ei tagasta sõidukit Lepingus ettenähtud tähtpäeval ning ei ole teavitanud Rendifirmat takistavatest asjaoludest , on Rendifirmal õigus esitada EV õiguskaitseorganitele avaldus Karistusseadustiku §215 alusel, mis sätestab vastutuse juhuks, kui sõidukit kasutatakse omavoliliselt.

10. RENDIFIRMA VASTUTUS AUTO RIKKE KORRAL

10.1 Rendifirma ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad Rentnikule tuleneda sõiduki rikkest, avariist ja liiklusõnnetusest enne rendiperioodi või selle ajal ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib.

10.2 Võimalusel tagab rendifirma lepingu punktis 9.1 nimetatud juhul asendusauto

10.3 A Autorent ei hüvita auto tehnilise rikke korral reisi katkemise kulusid, kaudseid kulusid saamata jäänud tulu ega muid sarnaseid kulusid. Sellisteks puhkudeks soovitab A Autorent alati sõlmida lisaks reisikindlustus. 

11. MUUD TINGIMUSED

11.1 Kõik käesolevast lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja ohustused tuleb rentnikul täita seitsme (7) päeva jooksul arvates Rendifirmalt vastavasisulise nõude saamisest.

11.2 Rendifirmal on õigus nõuda ja esitada Rentnikule käesolevast lepingust tulenev mistahes rahaline nõue kohe, kui nõude ulatus on selgunud.

11.3 Rahaliste nõuete kohest täitmist ei peata ega takista väärteo-, kriminaalasja- ega kindlustusjuhtumi menetlemine.

11.4 Kui Rentnik ei nõustu Rendifirma poolt esitatud nõude või selle suurusega, kohustub ta esitama Rendifirmale põhjendatud vastuväite 7 päeva jooksul. Kui rentnik 7 päeva jooksul vastuväidet ei esita, loetakse, et ta on nõude ja selle suurusega nõustunud ja hilisemaid vastuväiteid enam ei arvestata.

11.5 Lepingst tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mitte saavutamisel Harju Maakohtus

11.6 Rendifirmal on õigus keelduda rendilepingu sõlmimisest ning teenuste osutamisest ilma põhjendusi esitamataAutosid saab kätte aadressil Aardla 23 esmaspäevast-reedeni kellaaegadel 9,00-17,00

Autode rentimine või tagastus töövälisel ajal on 15eur korra eest lisaks.

Auto rentimisel tuleb tasuda tagatisraha summas 100eur Showcase Rentals OÜ pangakontole ja see tagastatakse 3 tööpäeva jooksul peale rendiperioodi lõppu.

Kõikide küsimuste korral helistage 5894 0622